11 NĂM XÂY DỰNG NHỮNG GIÁ TRỊ THIẾT THỰC CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

11 NĂM XÂY DỰNG NHỮNG GIÁ TRỊ THIẾT THỰC CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 27/10/2018 đánh dấu  năm thứ 11 Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cùng đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người dân. So với bề dày hình thành và phát triển của nền y tế nước nhà, Hoàn Mỹ Cửu Long vẫn còn rất trẻ. Nhưng chính sức trẻ đó là nguồn năng lượng dồi dào mà Hoàn Mỹ Cửu Long mong muốn sẽ được cống hiến hết mình nhằm xây dựng những giá trị thiết thực cho người dân ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

Xem chi tiết