Tầm Nhìn - Vision
Là hệ thống cung cấp dịch vụ y tế uy tín  hàng đầu được cộng đồng công nhận’.
To become the leading and the most reputable private healthcare provider in Vietnam.

Sứ Mệnh - Mission
‘Cam kết ứng dụng Y học tiên tiến và Khoa học quản trị để mang lại kết quả lâm sàng và chuẩn mực chăm sóc tốt nhất đáp ứng nhu cầu khách hàng mục tiêu’.
To provide sustainable, affordable, patient – centric, quality healthcare by applying innovative medical and operational sciences, and delivering best-in-class clinical results and care for our patients.