• Ths.BS. Nguyễn Văn Hoàng

    Giám Đốc Điều Hành (CEO)

  • Ths.BS. Nguyễn Phi Hùng

    Giám Đốc Y Khoa (CMO)

  • CN. Lê Thị Kim Ngọc

    Giám đốc Quản trị vận hành (COO)