• BS. Huỳnh Châu Thông

  Bác sĩ chuyên khoa Nội thần kinh

 • Ths.BS. Nguyễn Văn Hoàng

  Giám Đốc Điều Hành (CEO)

 • Ths.BS. Nguyễn Phi Hùng

  Giám Đốc Y Khoa (CMO)

 • CN. Lê Thị Kim Ngọc

  Giám đốc Quản trị vận hành (COO)

 • ThS.BS. Nguyễn Ngọc Anh Thư

  Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch

 • BS.CKI. Trần Ngọc Xuân

  Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch

 • BS. Quách Tấn Đạt

  Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch

 • BS. Nguyễn Trần Trung Toàn

  Bác sĩ chuyên khoa Ngoại Lồng ngực - Tim mạch