• Ths.BS. Nguyễn Văn Hoàng

  Giám Đốc Điều Hành (CEO)

 • BS.CKI. Hồ Văn Sanh

  Phó Giám đốc Quản lý chất lượng (CQM)

 • Ths.BS. Nguyễn Phi Hùng

  Giám Đốc Y Khoa (CMO)

 • BS.CKI. Hồ Thị Thanh Mai

  Giám Đốc Quản Trị Và Vận Hành (COO)

 • CN. Lê Thị Kim Ngọc

  Giám đốc Tài chính (CFO)